Aktuální informace o návštěvách ve středisku

návštěvy od 25.5.2021

Podmínky návštěvy:

-       návštěvy jsou pouštěny do střediska VÝHRADNĚ na objednání, bez objednání není umožněna          návštěva

REZERVAČNÍ SYSTÉM - na návštěvy je nutné se předem nahlásit v době 7-10h každý den u administrativní pracovnice p.Bardové tel.č.731608368 (o víkendu, svátku, v době nepřítomnosti p.Bardové zaznamenávají rezervace všeobecné sestry, telefon jim je vždy v pátek nebo den před volnem předán pí. Bardovou), která zaznamená vaše požadavky (na ten den i na dny příp.další), ty budou pak předány pracovníkům péče. Pokud přijde návštěva mimo uvedený čas, nebo nenahlášena, nebude puštěna ke klientovi.

-         návštěvy ve středisku v budově jsou povoleny na dobu max. 1 hodiny, kdy na jednu stejnou hodinu je možná rezervace pro odd. DZR, odd. DS a byt č.1

-         po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor ffp2 dle daného vládního nařízení, který má návštěva z vlastních zdrojů! Bez respirátoru bohužel nemůže být návštěva realizována!

-         návštěvy jsou povoleny v počtu 2 osob u jednoho klienta ve stejný čas, na vícelůžkových pokojích je návštěva od ostatních klientů oddělena paravánem, kdy za správné používání paravánu je zodpovědná všeobecná sestra ve službě

-         návštěva se vždy prokáže negativním testem, potvrzením o prodělané nákaze COVID-19 a nebo certifikátem MZ ČR o provedeném očkování (viz níže)

 

Protiepidemiologická opatření - návštěva je vyzvána pracovníky oddělení, aby:

 1. použila desinfekci na ruce při vstupu (u vchodových dveří ve středisku)
 2. a) předala nebo ukázala potvrzení o výsledku testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v platnosti max. 48 hodin (v případě výsledku testu formou SMS zprávou je nutné předložit pracovníkovi i občanský průkaz pro kontrolu údajů k testu – jméno, iniciály, rok narození, datum narození… každá laboratoř má trochu jiné údaje) nebo
 3. předala potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 od lékaře, kdy uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 4. byla očkována proti onemocnění COVID-19 nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že

 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

*veškeré bližší informace viz.aktuální vládní nařízení Č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zm%C4%9Bna-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BDch-opat%C5%99en%C3%AD-zm%C4%9Bna-lh%C5%AFty-pro-uzn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-prod%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-5.-2021.pdf

 

 1. použila návleky na obuv a ochranný plášť – tyto pomůcky předá pracovník oddělení
 2. měla respirátor minimálně ffp2 po celou dobu pobytu ve středisku, za žádných okolností ho nesejmula z úst a nosu!
 3. každá osoba navštěvující klienta se zapíše při vstupu do střediska do KNIHY NÁVŠTĚV (datum, čas, jméno klienta a vlastní jméno)
 4. Při odchodu ze střediska likviduje návštěva OOP (osobní ochranné pomůcky – návleky, ochranný plášť) cestou komunálního odpadu do jednorázového pytle, který je k dispozici na oddělení na vyžádání.

Vycházky:

      Klienti mají již povoleny vycházky mimo areál za těchto podmínek:

Klient po návratu nemusí podstoupit preventivní karanténu, následné POC testování podstoupí pouze ten klient, který ještě nemá za sebou plné očkování či prodělanou nákazu SARS-CoV-2 v období 180 dnů od potvrzené nákazy.

 • Při opouštění střediska je klient vždy povinen nahlásit dobu návratu ošetřujícímu personálu.
 • Pokud odchází klient s návštěvou, jsou povinni nahlásit dobu návratu ošetřujícímu personálu a dále je pak klient při návratu z vycházky předán u vstupních dveří ošetřujícímu personálu
 • V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY klient i návštěva užívají ochranu úst a nosu – respirátor třídy minimálně ffp2 nebo KN95, dodržují zvýšené hygienické návyky – desinfekce rukou při příchodu/odchodu do/z oddělení, která je umístěna u vchodu odd., a je i na každém pokoji klienta
 • V PRŮBĚHU VYCHÁZKY klient i návštěva užívají ochranu úst a nosu pokud nelze dodržet bezpečný odstup 2m!, a to respirátor třídy minimálně ffp2 nebo KN95 dle platných nařízení vlády a další zvýšené hygienické návyky – desinfekce rukou při příchodu/odchodu do/z oddělení, která je umístěna u vchodu odd., a je i na každém pokoji klienta
 • a totéž při návratu z vycházky!, a to jak návštěva, tak klient à ochrana klienta pobytové služby a ostatních klientů! (pomůcky pro klienta jsou klientovi zajištěny střediskem; před odchodem jsou tyto pomůcky vydané klientovi personálem oddělení)

 

 

 1. Návštěva Domova pro seniory - DS

do střediska se vstupuje pouze hlavním vchodem do střediska (boční vchod s informačními popisky a logem střediska)

 

 1. Návštěva Domova se zvláštním režimem - DZR

do střediska/na oddělení se vstupuje hlavním vchodem do objektu č.p.2443 (velké posuvné dveře v čele objektu), kde nahlášená návštěva u vchodu zvoní na domovní zvonek s popiskem oddělení. Po vstupu do objektu se následně vydá doprava a má na dohled vchodové dveře na oddělení Domova se zvláštním režimem, kde opět zvoní na označený zvonek.

 

Z kapacitních důvodů personální vytíženosti nejsme schopni realizovat antigenní testy návštěv u nás ve středisku.

 

 

Žádáme návštěvy, aby po celou dobu přítomnosti ve středisku (DS, DZR) respektovaly protiepidemiologická opatření, která vycházejí  opatření MZ ČR. Při  porušení těchto opatření se návštěva, bohužel, nebude moci uskutečnit.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 

 

 

 

V Písku dne 25.5.2021

Za vedení střediska

Ing. Mare Bácová – zástupce ředitele v.r.

Bc. Bočanová Brůhová – vrchní sestra v.r.

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme cca 0 lidí