historie střediska

1992

 • 1. května: založení střediska Diakonie ČCE v Písku
 • V kostelnickém domku při sboru ČCE v Písku, na Fügnerově náměstí se na základě spojení ošetřovatelek z Charity a Diakonie daří rozjet projekt "Dům charitativní služby"

1993

 • červenec: na místo ředitelky střediska Diakonie ČCE v Písku nastupuje po oddělení Charity, PaedDr. Věra Soukupová

1994

 • březen: město Písek vypisuje výběrové řízení na poskytovatele sociálních služeb pro Domovinku na Jiráskově nábřeží 2443
 • červen: pod vedením PaedDr. Věry Soukupové se kromě pečovatelské a ošetřovatelské služby rozbíhá nová služba - Městský stacionář, jako denní odlehčovací služba pro seniory a zdravotně postižené občany
 • září: rozšíření služeb na nepřetržitý provoz

1998

 • únor: městu Písek je předložen návrh na rozšíření kapacity střediska o půdní vestavbu nad stávajícím stacionářem
 • září: proběhl benefiční koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka a Marty Kubišové za účasti malíře Františka Romana Dragouna

1999

 • únor: středisko získalo první místo v soutěži o cenu Františka Myšáka, kterou uděluje Nadace dětský mozek
 • duben: zahájení realizace vestavby prvního patra pro rozšíření kapacity ze 17 na 28 lůžek
 • září: slavnostní otevření prvního patra a zahájení provozu v rozšířené kapacitě

2000

 • červen: VI. Evropská Diakonická konference v Písku
 • září: otevření zimní zahrady na místě terasy střediska

2001

 • duben: koncert Evy Henychové v "Domovince"
 • květen: návštěva představitelů dánské veřejné správy
 • červenec: první komunitní plán sociálních služeb Písecka
 • říjen: farář David Nečil přichází do Písku, začíná nová etepa pastorační péče

2002

 • zahájení prací na výstavbě nového prostoru pro službu osobám s demencí a Alzheimerovou chorobou - Vážka
 • červenec: zahájení provozu domova se zvláštním režimem - Vážka, pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence.

2003

 • březen: odchod první ředitelky a zakladatelky střediska Diakonie ČCE - Blanka v Písku PaeDr. Věry Soukupové do důchodu. Ing. Karel Funk se stal novým ředitelem střediska Diakonie ČCE - Blanka
 • listopad: vybudování nové terasy u Vážky


2004

 • prosinec: adventní koncert přinesl jeden a čtvrt milionu korun, za které se zakoupilo vůbec první auto ve středisku a dále byly tyto finanční prostředky použity zejména na nákup polohovacích postelí, antidekubitních matrací a speciálního vybavení pro seniory.

2005

 • září: rozšíření aktivit domova pro seniory o poskytování péče s hospicovými prvky, díky získaným prostorám v přízemí domu

2006

 • Příprava na změnu zákona o sociálních službách a následná registrace sociálních služeb dle zákona. Vzniká Domov pro seniory - Domovinka, Domov se zvláštním režimem - Vážka a Terénní pečovatelská služba

2007

 • únor: Vybudování profesionálního koupacího centra v prvním patře domu pro klienty domova pro seniory, Vážky i terénní pečovatelské služby
 • červen: získání registrací sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

2009

 • březen: vybudování ergoterapeutického a volnočasového centra, včetně masérny, ve 4. patře domu, na místě bývalé kotelny
 • vybudování místnosti pro školení a porady zaměstnanců ve 4. patře

2010

 • srpen: odchod dosavadního ředitele, Ing. Karla Funka, do důchodu
 • září: Ing. Petr Hladík se stal novým ředitelem střediska Diakonie ČCE - Blanka v Písku

2011

 • Rekonstrukce oddělení Domova se zvláštním režimem - Vážka
 • Rozšíření kapacity Domova pro seniory - Domovinka
 • Vybudování nového zázemí pro pracovníky Střediska a zkvalitnění stávajícího
 • Modernizace stávajících prostor prádelny
 • Otevření cvičebních prvků pro seniory, tzv. Senior parku v zahradě domu s pečovatelskou službou

2012

 • Úspěšně proběhla oslava 20. výročí vzniku Střediska Blanka.
 • Proběhla konference v bavorském Deggendorfu, které bylo naše Středisko partnerem, také byly navázány nové kontakty s organizacemi, poskytujícími obdobné služby v Bavorsku.
 • Převzali jsme prostory bývalého správcovského bytu, kde byla vybudována buňka pro bydlení seniorů, kteří jsou soběstačnější, ale přesto potřebují pomoc s celou řadou úkonů a mají zde možnost tvořit určité společenství. Tento krok přináší zlepšení prostředí stávajících prostor a to zejména z hlediska počtu klientů na jednotlivých pokojích ve vztahu k jejich ploše. 

2013

 • Od června roku 2013, po dobu dvou let, probíhá celostátní projekt
  „POMÁHÁME PEČOVAT“, který v Jihočeském kraji zajišťuje jedna z pracovnice
  našeho Střediska. Cílem projektu je podpořit laické pečující radou na bezplatné
  poradenské lince, odborným školením v regionu a v neposlední řadě i osobní
  intervencí přímo „u lůžka“. 
 • Ve spolupráci s ROTARY Clubem Písek jsme získali značné finanční prostředky
  na zakoupení nové bezdrátové signalizace SIRIUS.
 • V průběhu celého roku pokračovala spolupráce s SOU Komenského v Písku,
  SZŠ Písek, JCU ZSF v Českých Budějovicích, jejímž jsme klinickým pracovištěm,
  dále s Theologickou fakultou JCU, se Západočeskou universitou v Plzni, VOŠ
  ve Volyni a dalšími školami a pořadateli odborných kurzů, jejichž studenti v našem
  středisku realizovali své praxe a stáže.
 • Na konci roku bylo zakoupeno, díky vstřícnosti firmy Veto Písek za velmi
  výhodných cenových podmínek, nové vozidlo Peugeot Partner, které bude sloužit
  ve středisku místo devítiletého Volkswagenu Caddy.

2014

 • Bylo vybudováno zázemí pro rodinný pokoj – důstojné místo pro odcházení ze
  života.
 • Partnerství s Diakonií Rummelsberg, střediskem Haus Lehmgruben
  v Marktheidenfeldu.
 •  Účast na jednání EURODIAKONIE v Praze, kterého se zúčastnili reprezentanti
  21 evropských zemí.
 • Projekt týmové vzdělávání, díky kterému byli proškoleni pracovníci DS,
  DZR i TPS přímo v prostorách střediska umožnil společné vzdělávání celého
  týmu pracovníků nejen v praktických dovednostech, ale zejména v komunikaci
  a týmové spolupráci.
 • Zapojili jsme se do vzdělávání pracovníků organizace CASMED, která
  poskytuje služby domácí péče v severních regionech Moldavska.
 • Instalace ozvučení společenské místnosti.
 • Nové auto i skútr se chlubí novými nezaměnitelnými logy.

2015

 • Uskutečnila se návštěva partnerského zařízení v bavorském Marktheidenfeldu
  s vedoucími pracovníky střediska a starostkou města.
 • Byla naplánována rekonstrukce domu čp. 2443 (okna a fasáda) a vnitřních prostor střediska
  Diakonie ČCE
 • Byla rozšířena pečovatelská služba do obcí mimo Písek, zejména do Mirotic, Záhoří,
  Kluk, Dobeve a dalších
 • Byla rozvinuta práce s dobrovolníky a podařilo se získat nové a stálé dobrovolníky, kteří navštěvují
  naše seniory, účastní se programů a pomáhají je organizovat

2016

 • Byla navázána spolupráce s knihovnou a to
  zejména s dobrovolníky, kteří s knihovnou dlouhodobě spolupracují

2017

 • V roce 2017 byly stanoveny základní hodnoty Diakonie ČCE: Milosrdenství, fortelnost, společenství, naděje. Tyto hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat
 • Uskutečnila se oslava 25. výročí Střediska, které se zúčastnili
  přátelé z partnerské Diakonie Haus Lehmgruben v bavorském Marktheidenfeldu. Oslava proběhla ve zrekonstruovaných prostorách střediska a na přilehlém hřišti.
  Hned po oslavách začala práce na rekonstrukci pokojů v přízemí domova pro seniory, tato náročná akce si vyžádala trochu bojové podmínky jak pro personál, tak i pro klienty, kteří museli obvykle cca 10 dnů strávit mimo pokoj v náhradních prostorách. Pro některé to bylo zpestření a většina klientů to brala velmi sportovně.
 • Na konci roku bylo také dokončeno kompletní ozvučení domovů, kdy je
  možno přenášet zvuk z programů do pokojů, pouštět hudbu nebo třeba
  namluvené knihy do těch pokojů, kde jsou klienti právě nemocní, nebo se
  na návštěvu pravidelných programů necítí. Ozvučení z velké části financoval Rotary Club Písek, za což jsme velmi vděční.
 • Z projektů Diakonie ČCE – Dar s velkým D jsme financovali zakoupení
  nové sušičky prádla.

2018

 • Rok 2018 - rok milosrdenství
 • V roce 2018 jsme se zapojili do akce „Ježíškova vnoučata“ a
  byla zde navázána mnohá přátelství a spolupráce
 • Realizovali celou řadu tematických programů a užili si Čínský, Italský,
  Francouzský týden
 • Také jsme investovali do nového vozu Toyota Yaris
  Hybrid od společnosti Toyota Dolák Písek, který využívá naše pečovatelská služba.

2019

 • Rok 2019 - rok společenství
 • Ředitel Střediska byl jmenován do veřejné funkce 1. místostarosty a svůj úvazek v Diakonii si
  snížil na minimum tak, aby se mohl věnovat práci na Městě Písek. Na pozici zastupující ředitelky byla ustanovena Ing. Marie Bácová, ekonomka Střediska a členka správní rady střediska
 • Další zásadní věcí, která v průběhu roku nastala, byl přechod na jiný
  software v celkové evidenci v rámci jednotlivých služeb. Jedná se o věc,
  která na venek není příliš vidět, ale organizačně a provozně, je velmi
  náročná. Tato akce se povedla a od poloviny roku již veškeré úkony běžely v novém systému
 • Byl také pořízen nový evidenční systém příchodů a odchodů zaměstnanců, nová grafická navigace ve Středisku umožňuje lepší orientaci po budově
 • Byla nově obložena a upravena koupelna v přízemí domova pro seniory.
 • V roce 2019 zpestřil pobyt klientům svými přednáškami historik a památkář Jiří Hladký, ředitel Prácheňského muzea pan PhDr. Jiří Prášek nebo cestovatel pan Slavík

2020

 • Rok 2020 - rok fortelnosti
 • Rok 2020 byl od března poznamenán opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19, ale i přes všechna omezení, omezené možnosti setkávání s rodinnými příslušníky a více méně úplnou izolaci od okolního světa, naši klienti a zaměstnanci prožívali celou řadu aktivit uvnitř střediska s nemenší radostí a naplněním.
 • Posílili tým o nové pracovníky na DPP a věnovali se individuálně jednotlivým klientům. Některé aktivity probíhaly přes okno nebo pod pergolou ve venkovním prostoru.
  V době rozvolnění v létě roku 2020 jsme si opět užili trochu více sluníčka a kolektivních aktivit, včetně opékání špekáčků, hudebních vystoupení nebo sportovních aktivit.
 • S podzimním nárůstem případů onemocnění Covid-19, se ale ani Diakonii Písek pandemie nevyhnula. Čekalo nás průběžné umisťování do karantény, vyčlenění pokojů pro izolaci, hledání pracovníků na vykrytí výpadků v týmu, ale ani toto nepřerušilo individuální práci s klienty, ani plánované aktivity ve středisku. Podařilo se dokončit úpravy v domově pro seniory, nové obložení, madla i výmalba pokojů nátěrem s nanotechnologií. Zakoupili jsme také nové auto s hybridním pohonem.
 • Pracovníci pobytových, terénních i podpůrných služeb se zúčastnili prvního bloku kurzů hospicových přístupů.

2021

 • Rok 2021 - rok naděje
 • V našem Středisku stále probíhaly veškeré aktivity a péče, avšak v řežimu epidemilogických opatření.
 • Návštěvy musely využívat rezervačního systému a používat ochranné pomůcky (respirátor, plášť, rukavice)
 • V lednu a v únoru 2021 proběhlo dobrovolné očkování zaměstnanců a klientů proti onemocnění covid-19.
 • V červnu byl zakoupen pro naše pečovatele nový zvedák pro usnadnění péče a manipulace s klienty,
 • V červnu rovněž byl od společnosti Toyota Dolák Písek zakoupen nový vůz Toyota Yaris Hybrid pro zaměstnance naší terénní pečovatelské služby. 
 • V létě se u nás uskutečnil Francouzský týden a Týden olympijských her v rámci aktivizací pro naše klienty.
 • V říjnu 2021 se uskutečnila ve farním sboru Českobratrské církve evangelické vzpomínková bohoslužba, kde jsme dali vzpomenout na naše zesnulé klienty společně s jejich blízkými.

Naše středisko v číslech

Pomáháme Vám již 0 let
Ve středisku žije 0 obyvatel
Každý den dojíždíme domů za cca 0 klienty
Zaměstnáváme 0 lidí